Innowacja pedagogiczna z matematyki dla klasy VIA

„Liczby rządzą światem” – od roku szkolnego 2022/ 2023

Matematyka jest postrzegana przez uczniów i rodziców, jako przedmiot trudny i nudny. Większość uczniów szybko zniechęca się do jej nauki zakładając, że nie jest w stanie jej zrozumieć i nauczyć się. Trudno jest nauczać przedmiotu przy takim do niego podejściu. Z tego powodu ważne jest, aby przełamywać u uczniów niechęć do uczenia się matematyki oraz wzbudzać zainteresowanie naukami ścisłymi, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, w szczególności tablicy interaktywnej. Jednocześnie istotne jest, aby uczniowie mieli możliwość nabywania umiejętności, które pozwolą im funkcjonować we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Można przy tym pokazać, że uczenie się matematyki nie musi być nudne i, że można się jej nauczyć. Wykorzystanie nowoczesnych technologii może zmienić u uczniów podejście do matematyki jako przedmiotu szkolnego.

Komputer, Internet i tablica multimedialna nie zastąpią nauczyciela, ale nie sposób ich nie wykorzystać w pracy z uczniami jako narzędzi wspomagających proces nauczania i uczenia się. Stosowanie nowoczesnych technologii motywuje uczniów do pracy, sprzyja zainteresowaniu się nauką, wyzwala aktywność i chęć poznania, przyspiesza i ułatwia nabywanie różnorodnych umiejętności oraz wyzwala twórczość.

Matematyka to nauka, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Wiele zawodów powiązanych jest ściśle z matematyką. Na etapie szkolnym istnieje potrzeba rozwoju młodzieży w kierunku związanym właśnie z tym przedmiotem. Program skierowany jest do uczniów, którzy w klasach ze zwiększoną ilością godzin matematyki będą mogli rozwijać swoje matematyczne zainteresowania, a w przyszłości kontynuować je na dalszym etapie kształcenia. Innowacja zakłada rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania przydatnych w nauce matematyki. Chcę pokazać uczniom piękno matematyki przez pokazywanie jej logicznej struktury, zaskakujących pomysłów w poszczególnych zadaniach. Podstawowym elementem mojego programu są zadania wykraczające poza te standardowe. Pragnę rozwijać uczniów potrafiących myśleć logicznie, abstrakcyjnie i niestandardowo, posiadających umiejętność szybkiego uczenia, zapamiętywania oraz chęci do zmagania się z zadaniami wykraczającymi poza zakres materiału . Chciałabym, aby dzięki tej innowacji uczniowie w przyszłości chętniej wybierali przedmioty ścisłe, aby nauka była dla nich łatwiejsza i dawała im dużo satysfakcji.

Głównym założeniem innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, motywowanie ich do zdobywania wiedzy, zwiększenie aktywności uczniów, ukazania atrakcyjności matematyki, wskazania jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym, rozwijanie logicznego rozumowania.

Program „Liczby rządzą światem” realizowany będzie na lekcjach matematyki w  klasie VIa od września 2022 r. Na zrealizowanie treści zawartych w Programie uczniowie kl. VIa oprócz 4 godzin obowiązkowych lekcji matematyki w tygodniu będą mieli również dodatkową 1 godzinę zajęć innowacji matematycznej. Program realizowany będzie przez okres 3 lat, aż do ukończenia przez uczniów szkoły podstawowej.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA została opracowana w oparciu o program: „Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych), wydawnictwo GWO.