CELE I REGULAMIN
TYGODNIA HUMANISTYCZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĄTACH
4-8.XII.2023 r.

 

Uwagi ogólne : 

Podstawą organizacji „Tygodnia humanistycznego” jest rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z obszaru kształcenia humanistycznego we wszystkich klasach szkoły podstawowej. 

Cele :  

 • pogłębianie wiedzy historycznej, 
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 
 • propagowanie kultury języka polskiego,  
 • wyrabianie w uczniach dociekliwości poznawczej, 
 • doskonalenie świadomego i celowego korzystania z różnych źródeł kultury, 
 • zaznajamianie się ze sztuką, 
 • szerzenie wśród młodzieży nawyków pracy nad poprawną polszczyzną, znajomością zasad ortografii i interpunkcji, 
 • wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się, 
 • kształcenie umiejętności pracy z tekstami źródłowymi, 
 • prezentowanie swoich możliwości na forum klasy, szkoły. 

Nauczyciele mają na celu uczenie szlachetnej rywalizacji, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zachęcanie do kreatywności. Niezwykle ważne jest rozwijanie talentów i promowanie uczniów  uzdolnionych z przedmiotów humanistycznych. 

 

Regulamin : 

 1. Tydzień humanistyczny to impreza skierowana do uczniów klas IV–VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach. Trwa od 4 do 8.12.2023 r.
 1. Odbędą się następujące konkursy:
 • język polski:

– konkurs poprawnej polszczyzny dla klas 4-6 (5 grudnia o 8:55) – organizator pani Malwina Majchrzak,

– konkurs poprawnej polszczyzny dla klas 7-8 (6 grudnia o 9:50) – organizator pani Malwina Majchrzak,

– konkurs na najciekawszy przekład intersemiotyczny w oparciu o wiersze poświęcone jesieni; pracę należy wykonać na kartce formatu A4, techniką dowolną, dołączyć tekst wybranego utworu; termin dostarczenia podpisanej pracy do 7.12.2023 r. – organizator pani Małgorzata Wawrzyn,

– „Bohater wybranej lektury szkolnej” – forma pracy i technika dowolna (plakat, makieta, postać z drewna, tkaniny, surowców wtórnych itp.); termin oddania podpisanej pracy do 8.12.2023 r. – organizator pani Sylwia Wesołowska,

– komiks, w którym wystąpisz Ty i Twój ulubiony bohater lekturowy; termin oddania podpisanej pracy do 8.12.2023 r. – organizator pani Sylwia Wesołowska,

 • historia:

– konkurs „Czytanie tekstów źródłowych ze zrozumieniem” dla klas 4-6 (5 grudnia o 10:45),

– konkurs „Czytanie tekstów źródłowych ze zrozumieniem” dla klas 7-8 (6 grudnia o 8:55) – organizator pani Wioletta Przepiórkowska,

 • plastyka:

– konkurs plastyczny plakat „Mikołaj Kopernik patron mojej szkoły. Mój autorytet” dla klas 4-8. Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, kolaż); do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie prace plastyczne płaskie i trwałe; prace powinny być wykonane na sztywnym papierze typu brystol; prace nie mogą być grupowe; jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę; tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu; termin oddania podpisanej pracy do 7.12.2023 r. – organizatorzy pani Ewa Osińska i pani Maja Ryż – Kobek,

 • muzyka:

– konkurs kolęd i pastorałek dla klas 4-8 (6 grudnia 10:45) – organizator pani Ewa Osińska,

 • religia:

– konkurs wiedzy o świętym Maksymilianie dla klas 6-8 (8 grudnia o 12:55) – organizator pani Zofia Mechacka,

– konkurs na bożonarodzeniowy alfabet dla klas 4-8; praca plastyczna w dowolnej formie np. kolaż; format pracy A3 lub większy; należy wypisać alfabet polski i do każdej litery przyporządkować słowo, które kojarzy się z Bożym Narodzeniem, np. A – Anioł i można wykonać rysunek anioła itd.; termin oddania podpisanej pracy do 8.12.2023 r. do nauczycieli religii; organizator – pani Beata Kołodziejczyk.

 1. Wybór uczestników oraz formę, w jakiej zostaną oni wyłonieni, pozostawia się nauczycielom – opiekunom.
 2. Szczegółowych informacji dotyczących konkursów udzielają organizatorzy.
 3. Jury poszczególnych konkursów zobowiązuje się poinformować o wynikach zmagań do 22.12.2023 r.

 

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia.

Malwina Majchrzak

Małgorzata Wawrzyn

Sylwia Wesołowska

Maja Ryż – Kobek

Ewa Osińska

Beata Kołodziejczyk

Zofia Mechacka

Wioletta Przepiórkowska