Terminarz spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2022/ 2023

15.09 23.09.2022 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, Programem WychowawczoProfilaktycznym Szkoły Podstawowej; poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

17.11.2022 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą przedstawienie informacji o wynikach nauczania z poszczególnych  przedmiotów edukacyjnych i zachowania uczniów. Informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach z nauki oraz nagannej i nieodpowiedniej ocenie z zachowania za I semestr w roku szkolnym 2022/ 2023.

26.01.2023 r.

Podsumowanie I semestru w roku szkolnym 2022/2023. Spotkanie klasowe z wychowawcą poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze 2022/2023.

30.03.2023 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą przedstawienie informacji o wynikach nauczania z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych i zachowania uczniów.

18.05.2023 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania OCENY PRZEWIDYWANE.