Terminaż spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2021/ 2022

14.09 23.09.2021 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, Programem WychowawczoProfilaktycznym Szkoły Podstawowej; poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

25.11.2021 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą przedstawienie informacji o wynikach nauczania z poszczególnych  przedmiotów edukacyjnych i zachowania uczniów.

27.01.2022 r.

Podsumowanie I semestru w roku szkolnym 2021/2022. Spotkanie klasowe z wychowawcą poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze 2021/2022.

24.03.2022 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą przedstawienie informacji o wynikach nauczania z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych i zachowania uczniów.

12.05.2022 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania OCENY PRZEWIDYWANE.