Terminarz spotkań z rodzicami

2019/2020

11.09. 2019r.

Ogólne spotkanie z Dyrekcją Szkoły, przedstawicielami Powiatowej Policji w Sochaczewie i organizatorami realizowanego w bieżącym roku szkolnym Programu unijnego „Wsparcie dzieci w walce z chorobami kręgosłupa i otyłością”. Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły Podstawowej ; poinformowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

7.11.2019r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – przedstawienie informacji o wynikach nauczania z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych i zachowania uczniów. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

12.12.2019r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – przedstawienie informacji o wynikach nauczania z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych i zachowania uczniów. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

30.01.2020r.

Podsumowanie I semestru w roku szkolnym 2019/2020. Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze 2019/2020.

26.03.2020r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – przedstawienie informacji o wynikach nauczania z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych i zachowania uczniów. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

21.05.2020r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania – OCENY PRZEWIDYWANE. Konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Zapraszamy na spotkania i prosimy o dobrą współpracę.

Wielkość czcionki
Kontrast