Świetlica

2023/2024

Godziny otwarcia:

7:30 – 16:30

 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Natalia Kaniewska – Sus

mgr Urszula Kubańska

mgr Marta Przybylska

mgr Justyna Stradza

 

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

W naszej świetlicy szkolnej prowadzone są następujące zajęcia:
– rozwijające umiejętności manualne( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, orgiami, inne)

– rozbudzające zainteresowania czytelnicze – wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajanie ciekawości (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne)

– kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat

– kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych)

– ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne) – wzbogacające ekspresję twórcza (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne)

– kształtujące ekspresję ruchową – zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe)

– relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów)

Ponadto:
Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. W świetlicy bawimy się i odrabiamy lekcje. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają naszą fantazję i wyobraźnie a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą naszą sprawność fizyczną. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój naszych zainteresowań.

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

Pobierz

Regulamin pracy świetlicy.pdf