Patron szkoły

Kalendarium Mikołaja Kopernika

Dzieciństwo

19 II 1473 r. Rodzi się w Toruniu Mikołaj Kopernik.

1483 r. Umiera jego ojciec.

1489 r. Łukasz Watzenrode, wuj i opiekun Mikołaj Kopernika, zostaje biskupem warmińskim.

1491 r. Mikołaj Kopernik kończy naukę w szkole parafialnej przy kościele św. Janów w Toruniu.

Okres studiów krakowskich

1491 r. Rozpoczyna, wraz z bratem Andrzejem, studia na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej. W księgach został zapisany jako „Nicolaus Nicolai de Thorun”.

1495 r. Bracia zostają wezwani na Warmię przez wuja Łukasza Watzenrode. Opuszczają Kraków nie uzyskując tytułu magistra sztuk wyzwolonych.

Studia we Włoszech

1496 r. Mikołaj Kopernik rozpoczyna studia prawnicze w Bolonii.

1497 r. Zostaje przyjęty do kapituły warmińskiej i za pośrednictwem pełnomocników obejmuje kanonikat fromborski.

1500 r. Odbywa praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. Wygłasza publiczny wykład z zakresu matematyki.

1501 r. Staje przed kapitułą i uzyskuje jej zgodę na dokończenie studiów prawniczych. Rozpoczyna studia medyczne w Padwie.

1503 r. Za pośrednictwem pełnomocników obejmuje drugi kanonikat- scholastykę kościoła św. Krzyża we Wrocławiu. Uzyskuje w Ferrarze stopień doktora dekretów, czyli prawa kanonicznego. Kończy studia medyczne w Padwie i uzyskuje prawo wykonywania praktyk lekarskich.

Okres lidzbarski

1504-1507 r. Uczestniczy wraz z wujem, biskupem warmińskim, w zjazdach stanów Prus Królewskich w Malborku, Elblągu i Toruniu.

1507 r. Z nominacji kapituły fromborskiej zostaje osobistym lekarzem biskupa. Opracowuje „Komentarzyk o hipotezach ruchów niebieskich”, w którym wykłada po raz pierwszy swoją niedoskonałą jeszcze, teorię heliocentryczną.

1510 r. Opuszcza dwór biskupa warmińskiego w Lidzbarku i przenosi się do Fromborka, aby sprawować urząd kanclerza oraz pełnić funkcję wizytatora, czyli kontrolera gospodarstw kapituły warmińskiej.

Frombork- Olsztyn-Frombork

1510-1512 r. Mikołaj Kopernik sporządza mapę Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich.

1512 r. Wraz z kapitułą fromborską składa przysięgę wierności królowi Polski Zygmuntowi I.

1513 r. Na apel soboru laterańskiego opracowuje i wysyła do Rzymu własny projekt reformy kalendarza.

1514 -1516 Kapituła fromborska zwalnia Mikołaja Kopernika z piastowania urzędów, więc nabywa dom i na jego zapleczu buduje płytę obserwacyjną i sporządza instrumenty astronomiczne.

1516-1519 r. Przenosi się do Olsztyna. Pełni funkcję administratora dóbr wspólnych kapituły. Dokonuje wyjazdów lokacyjnych na wieś. Dba o zaopatrzenie militarne zamku kapitulnego w Olsztynie.

1519 r. Sporządza mapę zachodniej części Zalewu Wiślanego. Opracowuje pierwszą wersję traktatu o monecie. Składa urząd administratora i obejmuje urząd kanclerza kapituły we Fromborku.

1520 r. Bierze udział w poselstwie do wielkiego mistrza krzyżackiego w sprawie zagarniętego przez zakon Braniewa. Ponownie zostaje administratorem dóbr kapituły. Organizuje obronę Olsztyna.

1521 r. Obejmuje stanowisko komisarza całej Warmii w celu rewindykacji zagrabionych przez Krzyżaków posiadłości warmińskich; zwalnia urząd administratora. Przenosi się do Fromborka i otrzymuje urząd wizytatora.

1523-1526 r. Sprawuje ważne urzędy: urząd generalnego administratora biskupstwa, posła i kanclerza kapituły.

1526 r. Współpracuje z Bernardem Wapowskim w opracowaniu mapy Królestwa Polskiego i Litwy.

1528 r. Kończy opracowanie traktatu o monecie.

1528-1529 r. Piastuje urząd kanclerza kapituły.

1530-1532 r. Sprawuje urząd opiekuna stołu kapituły fromborskiej.

1531-1537 r. Piastuje urząd wizytatora kapituły.

1537 r. Zostaje zatwierdzony przez króla jako jeden z czterech kandydatów na biskupa warmińskiego.

1537-1538 r. Zostaje urzędnikiem do spraw nadzoru nad uzbrojeniem warowni fromborskiej oraz urzędnikiem do spraw nadzoru nad egzekucją testamentów.

1538 r. Rezygnuje ze swego kanonikatu w kościele św. Krzyża we Wrocławiu. Sprawuje urząd posła kapituły.

1539 r. Do Fromborka przybywa zainteresowany poglądami Kopernika profesor matematyki z Wittenbergii, Jerzy Joachim von Lauchen zwany Retykiem, który nakłania astronoma do opublikowania „De revolutionibus”.

1540 r. Piastuje urząd przełożonego kasy budowlanej kapituły.

1542 r. W Wittenberdze ukazuje się książka Mikołaja Kopernika o bokach i kątach trójkątów.

1543 r. W Norymberdze wychodzi drukiem „De revolutionibus”.

21 V 1543 r. Mikołaj Kopernik umiera we Fromborku.

Kalendarium opracowano na podstawie:

Jack Repcheck, Sekret Kopernika. Jak zaczęła się rewolucja naukowa, Poznań 2008.

Ks. Jan Jerzy Górny, Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 2010.

H: Kalendarium Kopernika Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.mht