Od 1 lutego 2021 roku najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną.

Obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do 14 lutego 2021 r. będą nadal uczyć się zdalnie.

Inne zmiany wprowadzone w rozporządzeniu:

– Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów

Od 1 lutego będą nadal organizowane zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu.

Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, będą nadal zorganizowane zajęcia w szkole.

– Możliwość prowadzenia w szkołach tzw. egzaminów próbnych

W szkole będą zorganizowane w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.

 

Pozostałe rozwiązania, które nie zostały zmienione:

– Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów.

Zgodnie z opracowanym regulaminem harmonogramem nadal prowadzona będzie działalność opiekuńcza dla uczniów klas I_III.

– Konsultacje dla zdających egzaminy

W szkole nadal będą organizowane dla uczniów klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

– Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce

Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.