Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego na

„Najpiękniejsza zakładka do książki”

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Organizatorem powiatowego konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew.
 3. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych z powiatu sochaczewskiego klas I-VIII.
 4. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna pt. „Najpiękniejsza zakładka do książki”.

 

 1. Cele konkursu:
 2. Zainteresowanie literaturą.
 3. Rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych.
 4. Rozwijanie wyobraźni twórczej.
 5. Wdrażanie do właściwego traktowania książek poprzez używanie zakładek.

 

 • Warunki udziału w konkursie:
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z powiatu sochaczewskiego.
 2. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
 • I –klasy 1-3;
 • II – klasy 4-6;
 • III – klasy 7-8.
 1. Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac z każdej kategorii wiekowej.
 2. Prace powinny mieć postać dwustronnej zakładki do książki.
 3. Zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej, formatu 5 cm x 20 cm (bez użycia gotowych elementów).
 4. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane.
 5. Każda z prac powinna zawierać metryczkę (na osobnej karteczce, przypięta spinaczem bądź zszywką):
 • Imię i nazwisko dziecka, klasę,
 • Nazwę szkoły,
 • Imię i nazwisko opiekuna konkursu oraz nr telefonu,
 • Zgodę rodziców/ opiekunów prawnych (załączniki).

 

 1. Kryteria oceny prac:
 2. Pomysłowość.
 3. Oryginalność ujęcia tematu.
 4. Estetyka wykonania pracy.
 5. Samodzielność wykonania.

 

 1. Termin i warunki dostarczania prac:
 2. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 5 czerwca 2023 r.
 3. O wynikach konkursu osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie
  12 czerwca 2023 r.
 4. Uroczyste rozdanie nagród w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły odbędzie się 14 czerwca 2023 r. godz. 14.00(mała sala gimnastyczna).
 5. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 7. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
 8. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
 9. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

 

 1. Dane osobowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2, art. 26 i 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalejRODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Administrator Wykonawczy: Szkoła Podstawowa nr 6 z OddziałamiIntegracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnieniezbędne do zarejestrowania uczestnikaw konkursie.W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 2. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowychw dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie nazautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Administrator Wykonawczy oświadcza, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.Administrator Wykonawczy zobowiązuje się do ograniczenia dostępu doPani/Pana danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Administrator Wykonawczy zapewnia, że do przetwarzania danych osobowych dopuszcza wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Administratora Wykonawczy oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.

Pobierz

Karta zgłoszeniowa.pdf

Pobierz

Karta zgłoszeniowa.docx

Pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

Pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx