Dyrekcja

szkoły

Dyrektor mgr Otylia Muszyńska

Z-ca Dyrektora mgr Małgorzata wasilewska – Gierałtowska