Zarządzenie Nr   79.2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej

Im. Mikołaja Kopernika w Kątach

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowych ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19

 

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U.z 2021r. poz.1082),

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.(Dz.U. z 2021r. poz. 2301, )zarządza się co następuje:

 

  1.  W czasie: od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach  (nazywana dalej Szkołą) funkcjonuje w ograniczonym zakresie.
  2. Oddział Przedszkolny pozostaje bez zmian na dotychczasowych zasadach.
  3.  Zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII od 20 grudnia 2021r do 9 stycznia 2022r. Wprowadzone jest nauczanie zdalne  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§2

Zasady organizacji nauczania – w tym zasady dokumentowania pracy, oceniania, zachowania podczas lekcji on line, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie czasowego, częściowego zawieszenia zajęć stacjonarnych określa „Regulamin organizacji pracy i  zajęć  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kątach w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2”. Wewnątrzszkolne  zasady zdalnego oceniania  uczniów pozostają bez zmian.

 

§3

Od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r.  w przypadku uczniów którzy z uwagi na niepełnosprawności, nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania , dyrektor umożliwia tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 

§4

Na wniosek rodziców  uczniów uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, dyrektor szkoły organizuje dla nich opiekę w świetlicy szkolnej. Dyrektor umożliwia dzieciom objętym opieką świetlicową realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 

§5

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych na terenie szkoły mogą odbywać się konsultacje indywidualne  lub w grupowe dla uczniów klas ósmych.

 

§6

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie na terenie szkoły olimpiad, turniejów i konkursów.

 

Zarządzenie wchodzi w życie 20 grudnia 2021 r.

Otylia Muszyńska