INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określonew podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych
w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi
do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Data Czas trwania Wydłużony czas Przybory
j. polski 24 maja 2022r
wtorek
godz. 9:00
120minut 180minut długopis z czarnym tuszem, legitymacja szkolna
matematyka 25 maja 2022r. środa
godz. 9:00
100 minut 150minut długopis z czarnym tuszem, linijka, legitymacja szkolna
j. obcy nowożytny 26 maja 2022r. czwartek
godz.9:00
90 minut 135 minut długopis z czarnym tuszem, legitymacja szkolna

Oprócz standardowego czasu na rozwiązanie arkusza uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w maju, wyznaczono termin dodatkowy w dniach: 13-15 czerwca 2022r.

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.
Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Uczniowie zdający egzamin maja zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Uczniowie po zakończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym mają dodatkowy czasu
(5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

PRZYBORY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MOGĄ WNIEŚĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ

– w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)

– dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są m.in.:

  1. harmonogramy, komunikaty i informacje
  2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
  3. informatory

Ważne daty

1 lipca 2022r. od godz. 10:00 zostaną udostępnione wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: www.wyniki.edu.pl. Uczniowie otrzymają login oraz hasło do logowania. Zdający mogą sprawdzić wyniki egzaminu z każdego przedmiotu, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania.
do 7 lipca 2022r. przekazane zostaną przez OKE do szkół zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
8 lipca 2022r. wydawane będą zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu