19 lutego 1473 roku w Toruniu urodził się wielki polski astronom Mikołaj Kopernik. Szkoła Podstawowa w Kątach ma zaszczyt nosić jego imię.Patron naszej szkoły był osobą wszechstronnie uzdolnioną. Poza astronomią zajmował się również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową, astrologią, jak również był lekarzem oraz tłumaczem.
 Mikołaj Kopernik jest znany przede wszystkim jako autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo heliocentryczną wizję Wszechświata.
 W związku z przypadającą 19 lutego, 548 rocznicą urodzin wielkiego, polskiego astronoma oraz patrona Szkoły Podstawowej w Kątach serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursach.

CELE I REGULAMIN

DNI PATRONA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KĄTACH

22-26 II 2021 R.

Uwagi ogólne

Podstawą organizacji Dni Patrona jest wzbudzenie zainteresowania życiem i działalnością Mikołaja Kopernika – patrona naszej szkoły oraz poszerzenie wiadomości uczniów z zakresu wiedzy historycznej, geograficznej, astronomicznej a także uczczenie pamięci patrona. Nauczyciele mają na celu uczenie szlachetnej rywalizacji, kształtowanie wrażliwości estetycznych oraz zachęcanie do kreatywności. Niezwykle ważne jest rozwijanie talentów i promowanie uczniów uzdolnionych.

Cele konkursów:

· przybliżenie sylwetki wielkiego Polaka,

· rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia informacji i kształcenie umiejętności analizowania różnych źródeł informacji,

· rozbudzanie zainteresowania astronomią i odkryciami w tej dziedzinie wiedzy,

· uświadomienie praktycznego znaczenia wiedzy astronomicznej,

· integracja społeczności szkolnej poprzez rozwój tradycji szkoły.

Uczestnicy i organizatorzy:

Konkursy są adresowane do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. Organizatorami konkursów są nauczyciele uczący w klasach I-VIII (p. Otylia Muszyńska, p. Maria Jesiołowska, p. Agnieszka Milczarek, p. Anna Przydatek p. Iza Sadowska, p. Katarzyna Sałacińska).

Regulamin konkursów:

1. Dni Patrona to wydarzenie skierowane do uczniów Szkoły Podstawowej w Kątach, które odbędzie się w dniach od 22 do 26 lutego 2021 r.

2. Uczniowie wezmą udział w konkursach interdyscyplinarnych.

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Konkurs na sobowtóra Mikołaja Kopernika.
(Brane będą pod uwagę: kreatywność, oryginalność, strój i charakteryzacja). Zdjęcia należy wysłać do 26 lutego do p. Katarzyny Sałacińskiej (katarzyna.salacinska@spkaty.pl)
Konkurs na najciekawszy komiks o życiu Mikołaja Kopernika.
Komiks może być wykonany dowolną techniką tradycyjną. Powinien składać się od 12 do 24 plansz formatu A4. Praca konkursowa powinna zawierać informacje o życiu i działalności Mikołaja Kopernika. Pracę należy dostarczyć do 26 lutego do p. Izy Sadowskiej (iza.sadowska@spkaty.pl)

DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Życie i działalność Mikołaja Kopernika – prezentacja multimedialna”.
Prezentacja powinna zawierać od 10 do 15 slajdów. Prace należy składać do 26.02.2021 r. do p. Anny Przydatek (anna.przydatek@spkaty.pl)
Konkurs na najciekawszy komiks o życiu Mikołaja Kopernika.
Komiks może być wykonany dowolną techniką tradycyjną lub cyfrową. Powinien składać się od 12 do 24 plansz formatu A4. Praca konkursowa powinna zawierać informacje o życiu i działalności Mikołaja Kopernika. Wysyłamy zdjęcia pracy, a oryginały trzymamy u siebie i przynosimy po powrocie do nauki stacjonarnej. Pracę należy wysłać do 26 lutego do p. Izy Sadowskiej (iza.sadowska@spkaty.pl).
Konkurs na sobowtóra Mikołaja Kopernika.
(Brane będę pod uwagę: kreatywność, oryginalność, strój i charakteryzacja). Zdjęcia należy wysłać do 26 lutego do p. Katarzyny Sałacińskiej (katarzyna.salacinska@spkaty.pl).
Konkurs literacki „Gdyby Kopernik żył w XXI wieku to …”.
Praca powinna mieć 150 do 200 słów i być przesłana w programie Word. Prace należy przesłać do 26 lutego do p. Marii Jesiołowskiej (maria.jesiolowska@spkaty.pl). Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie szkoły.
Konkurs na hasło promujące szkołę.
Do konkursu mogą być zgłaszane tylko hasła wymyślone i napisane osobiście przez uczestnika. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 2 hasła. Hasła należy przesłać do 26 lutego do p. Anny Przydatek (anna.przydatek@spkaty.pl).
3. Wybór uczestników biorących udział w konkursach oraz formę, w jakiej zostaną oni wyłonieni, pozostawia się nauczycielom- opiekunom.

4. Jury poszczególnych konkursów zobowiązuje się poinformować o wynikach zmagań do dnia 8.03.2021 r.